1. PRZEDMIOT OGÓLNYCH WARUNKÓW HANDLOWYCH

1.1. Ogólne Warunki Handlowe (OWH) określaj zasady i tryb postępowania przy zawieraniu Umów Sprzedaży towarów i usług. OWH  stanowią integralną część,  wszystkich, bez wyjątku, Umów Sprzedaży realizowanych przez Euroterm Sp. z o.o. zwany dalej Wykonawcą na rzecz odbiorców towarów i usług, zwanych dalej Zlecającymi na podstawie zamówień. Wszelkie dodatkowe postanowienia, odmienne od tych, które wynikają z OWH stają się wiążące dla Stron Umowy tylko i wyłącznie po pisemnym ich zaakceptowaniu przez Strony Umowy.

1.2.   Ogólne Warunki Handlowe dostępne s w siedzibie firmy Euroterm Sp. z o.o. pod adresem
47-120 Zawadzkie, ul. Lubliniecka 7A. Na danie Zlecającego OWH mogą być przesłane drogą
e-mailową.

1.3. Złożenie zamówienia u Wykonawcy równoznaczne jest z akceptacją niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych. Zlecający pozostaje w stałych stosunkach handlowych z Wykonawcą akceptacja OWH przy pierwszym zamówieniu równoznaczna jest  z ich akceptacją przy następnych zamówieniach, do czasu zmiany ich treści lub uchylenia.

2. OFERTY

2.1. W odpowiedzi na zapytanie telefoniczne, pisemne, lub e-mailowe dotycz ce możliwości technicznych i warunków nabycia wskazanych w zapytaniu towarów lub usług Wykonawca przedkłada ofert handlową. Wszystkie oferty handlowe maj ważność 5 dni roboczych, chyba, że strony ustaliły inaczej.

2.3. Oferta handlowa przedstawiona przez Wykonawcę nie powoduje automatycznej rezerwacji surowca oraz czasu pracy maszyn potrzebnego do realizacji zamówienia na towary lub usługi będące przedmiotem oferty.

2.4. W okresie ważności oferty Zlecający może w ka dym czasie ofert przyjąć poprzez złożenie zamówienia na towary lub usługi objęte ofert .

3. ZAMÓWIENIA I TERMINY REALIZACJI

3.1. Warunkiem skutecznego zawarcia Umowy Sprzedaży jest złożenie zamówienia przez Zlecającego w formie pisemnej zarówno w siedzibie Wykonawcy, jak i drogą pocztową, a także w formie elektronicznej.

3.2. ż ę  Zamówienie musi zawierać każdorazowo wszystkie niezbędne informacje potrzebne do jego prawidłowej realizacji, a zwłaszcza nazw towaru lub rodzaj usługi, ilość, gatunek materiału, zakres tolerancji. Ponadto Zlecający zobowiązany jest dołączyć do zamówienia czytelną i niebudzącą wątpliwości dokumentacje techniczną.

3.3. W przypadku gdy informacje przekazane przez Zlecającego będą niekompletne Wykonawca zastrzega sobie prawo do:

3.3a. wykonania usługi wg ogólnych parametrów technicznych dla danej usługi oraz w oparciu o własne doświadczenia

3.3b.  Wstrzymania się od realizacji zamówienia do momentu uzyskania wyczerpujących informacji od Zlecającego. W takiej sytuacji termin realizacji zamówienia ulega odpowiedniemu przesunięciu bez jakichkolwiek konsekwencji wobec Wykonawcy z tego tytułu.

3.4. W przypadku uzasadnionych wątpliwo ci co do prawidłowego wykonania usługi zgodnie z warunkami zawartymi w zamówieniu, Wykonawca informuje o nich Zlecającego. Jeżeli Zlecający niezwłocznie (nie później ni w terminie 2 dni) nie dokona na piśmie stosownych korekt według wskazań Wykonawcy, usługa zostanie wykonana na wyłączne ryzyko i odpowiedzialność Zlecającego. Wykonawca za nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe u Zlecającego z tego tytułu.

3.5  Zamówienie zawierające zmiany w stosunku do złożonej przez Wykonawcę oferty handlowej lub uzupełniające jej treść będą traktowane jako nowe zapytanie o możliwości techniczne i warunki nabycia wskazanych w zapytaniu towarów lub usług, które wymaga sporządzenia nowej oferty. W takim przypadku dotychczasowa oferta traci ważność.

3.6. Z chwilą złożenia przez Zlecającego zamówienia automatycznie zostaje zawarta Umowa Sprzedaży pomiędzy Zlecającym a Wykonawcą , której integralną część stanowi oferta handlowa i Ogólne Warunki Handlowe Wykonawcy oraz zamówienie Zlecającego.

3.7.  Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia od Zlecaj cego potwierdza w formie pisemnej przyjęcie zamówienia do realizacji. Wykonawca może tak e odmówić przyjęcia zamówienia do realizacji bez podania przyczyny, zawiadamiając Zlecającego o tym fakcie w formie i terminie wyżej wymienionym.

3.8. Zlecający zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Wykonawcy o wymaganych certyfikatach, atestach materiałowych oraz innych uwarunkowaniach jakościowych i technicznych, a także wymaganej dokumentacji potwierdzającej jakość lub pochodzenie materiału, towaru, usługi najpóźniej w dniu składania zamówienia. W innym wypadku dostarczenie takiej dokumentacji może okazać si niemożliwe.

3.9. W przypadku realizacji zamówienia z materiału powierzonego, Wykonawca nie ma obowiązku sprawdzenia gatunku i jako ci materiału dostarczonego przez Zlecającego. Wykonawca nie ponosi te odpowiedzialności za efekty wykonanej usługi w przypadku dostarczenia niewłaściwego materiału, innego niż wskazany w zamówieniu lub ukrytych wad materiałowych.

3.10. Realizacja zamówień z materiału powierzonego gwarantuje wysoką jakość tylko pod warunkiem, że dostarczony materiał jest wolny od wad, rdzy, zabrudzeń . Blacha jest prosta i nieodkształcona. W przeciwnym razie realizacja zamówienia z zachowaniem wysokiej jakości  nie jest możliwa.

3.11. Termin realizacji zamówień jest ustalany indywidualnie w zależności od możliwości technologicznych, dostępności materiału i innych istotnych okoliczności.

3.12. Termin realizacji zamówień z materiału powierzonego liczony jest od daty dostawy tego materiału.

3.13.  Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji zamówienia jeżeli owa zmiana wynika okoliczności, na które Wykonawca nie ma wpływu (np.: awaria maszyn, przerwy w dostawie energii elektrycznej, brak dostępności surowca, zdarzenia losowe i inne). Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje si do niezwłocznego poinformowania Zlecającego o przesunięciu terminu realizacji zamówienia, najpóźniej 1 dzień przed terminem ustalonym. W takiej sytuacji  Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe u Zlecającego z tego tytułu, a Zlecający nie jest upoważniony do odstąpienia od umowy.

3.14. Jeżeli na skutek nieprzewidzianych zdarzeń losowych termin realizacji zamówienia ulegnie wydłużeniu o czas dłuższy ni jeden miesiąc Strony mogą rozwiązać Umowę Sprzedaży, jednak tylko w zakresie usług, które nie zostały jeszcze wykonane. Rozwiązanie Umowy Sprzedaży nie może w żadnym wypadku uszczuplić praw Wykonawcy w zakresie żądania od Zlecającego odbioru i zapłaty za już wykonaną usługę.

3.15.  Wykonawca może odmówić lub opóźnić realizację zamówienia bez narażania si na jakąkolwiek

odpowiedzialność oraz zachowując prawo do domagania si odszkodowania od Zlecającego w przypadku, gdy Zlecający złoży lub wobec niego zostanie złożony wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego (likwidacyjnego układowego).

3.16.  Rezygnacja przez Zlecającego z całości lub części zamówienia jak również wprowadzenie zmian w zamówieniu po zawarciu Umowy Sprzedaży nie będą uwzględniane, chyba, że Wykonawca nie podjął jeszcze żadnych działań związanych z realizacją zamówienia, które wiązałyby si z nieodwracalnymi kosztami (np.: zamówienie materiału, wykonanie usługi cięcia, itp.).

3.17. Zlecający ponosi wobec Wykonawcy pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe wskutek bezpodstawnej rezygnacji z całości lub części zamówienia po zawarciu Umowy Sprzedaży.

3.18.  Zlecający gwarantuje, że jakiekolwiek prawa Zlecającego związane bezpośrednio lub pośrednio z Umów Sprzedaży, a w tym wierzytelności Zlecającego z tytułu wykonania bądź nienależytego wykonania zamówienia i związane z nimi należności uboczne (m.in.: odsetki) nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody Wykonawcy pod rygorem nieważności. Zlecający gwarantuje, i nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej, której bezpośrednim bądź pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela ze Zlecającego na inny podmiot.

4. WARUNKI PŁATNOŚCI

4.1. Zamówienie realizowane jest przez Wykonawcę po dokonaniu wpłaty przez Zlecającego zaliczki w wysokości 30% wartości zamówienia, chyba że Strony ustaliły inaczej. Warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia jest zaksięgowanie wpłaty zaliczki na koncie bankowym Wykonawcy.

4.2. Transakcje z nowymi kontrahentami poprzedzone są przedpłatą lub płatne gotówką w dniu odbioru towaru lub usługi. Po trzeciej transakcji Zlecający może dokonać płatności z terminem odroczonym do 7 dni. Warunkiem uzyskania odroczonego terminu płatności jest dostarczenie przez Zlecającego w formie pisemnej lub elektronicznej dokumentów rejestracyjnych swojej firmy. Terminy płatności dłuższe ni 7 dni ustalane s indywidualnie.

4.3. Za wykonane zamówienie wystawiona będzie faktura VAT, zgodnie z danymi wskazanymi w zamówieniu. Oferowane  ceny towarów i usług s cenami netto i nie zawierają podatku VAT, który będzie doliczony wg aktualnie obowiązujących stawek. Podane ceny nie zawieraj równie kosztów opakowania, transportu i innych opłat, którymi Wykonawca może dodatkowo obciążyć Zlecającego.

4.4. Termin płatności naliczany jest od daty sprzedaży (wydania) towaru lub usługi. Wystawiona faktura VAT jest jednocześnie ostatecznym wezwaniem do zapłaty. Zlecający zobowiązuje się do zapłaty wynikającej z faktury należności w oznaczonym terminie. Datą zapłaty jest dzień wpływu należności na konto bankowe Wykonawcy. W przypadku nie dotrzymania terminu płatności przez Zlecającego, Wykonawca uprawniony jest do:

4.4a. zawieszenia świadczenia dalszych usług na rzecz Zlecającego bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji z tytułu nieterminowej realizacji kolejnych zamówień,

4.4b. obciążenia Zlecającego maksymalnymi odsetkami  ustawowymi za opóźnienie.

4.5. Zlecający nie jest uprawniony do zaliczenia zobowiązania na poczet pokrycia jakichkolwiek roszczeń. Zapłata za faktury wystawione przez Wykonawcę następuje bez kompensaty lub potrąceń wzajemnych roszczeń, chyba, że Wykonawca, pod rygorem nieważno ci, na piśmie wyrazi zgodę na tak kompensat lub potrącenie.

4.6. Zlecający dokonuje płatności za wykonaną usług lub towar na podstawie otrzymanej faktury VAT na wskazany w niej numer konta bankowego Wykonawcy w sposób wolny od jakichkolwiek kosztów z tym związanych.

4.6. Niewywiązanie się przez Zlecającego z płatności w wymaganych terminach stanowić będzie podstawę do odrzucenia wszelkich roszczeń Zlecającego w stosunku do Wykonawcy z tytułu opóźnień w wykonywaniu następnych usług. Powyższe wyłącza odpowiedzialność Wykonawcy z  tytułu jakiejkolwiek szkody poniesionej przez Zlecającego z tego tytułu, z wyjątkiem szkody powstałej z winy umyślnej Wykonawcy i jedynie w granicach rzeczywistej straty. W tych samych granicach wyłączone jest dochodzenie kontraktowej odpowiedzialności odszkodowawczej  na zasadach deliktowych.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. Wykonawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych.

5.2 W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWH zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

5.3 Jeżeli poszczególne postanowienia OWH stałyby się z jakiejkolwiek przyczyny nieważne, to okoliczność ta nie wpływa na ważność pozostałych postanowień Ogólnych Warunków Handlowych.